Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 2. “Miranda Meijer” en het “Kind in Kracht Atelier”, hierna te noemen: Miranda Meijer, gevestigd in Gaanderen, Steverinkstraat 56m , 7011JN, is opgericht door Miranda Meijer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53314549.
 3. Miranda Meijer begeleidt kinderen, ouders, opvoeders en professionals bij opvoeding, onderwijs en zorg voor kinderen.
 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Miranda Meijer als opdrachtnemer optreedt.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van een opdrachtgever worden uitgesloten.
 4. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Miranda waarbij derden dienen te worden betrokken.
 5. Algemene voorwaarden zullen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst worden toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst elektronisch beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de ontvanger op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 8. Indien een (gedeelte van een) bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 9. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of dwingendrechtelijk een vormvereiste wordt voorgeschreven wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail.

 11. Voorstel
 12. Miranda Meijer zal bij een verzoek tot coaching/ begeleiding vrijblijvend een voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend uurtarief per email doen toekomen.
  Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 13. Tevens is het mogelijk een cursus, training of workshop af te nemen middels de webshop. Miranda Meijer doet een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden diensten. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 14.  Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Miranda Meijer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, met een opdrachtbevestiging of een bevestiging van een bestelling die middels de webshop is gedaan.
 • Alle afbeeldingen in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Miranda Meijer is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit nadrukkelijk worden vermeld.
 • Miranda Meijer kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming schriftelijk worden gewijzigd.

 • Opdracht
 • Miranda Meijer voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Miranda Meijer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Miranda Meijer heeft een inspanningsverplichting.
 • Miranda Meijer vraagt van ouders en professionals actieve betrokkenheid voor het werken aan een bepaald doel. Partijen zijn zich er van bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
 • Het staat Miranda Meijer vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Indien Miranda Meijer een derde partij inschakelt voor de uitoefening van de opdracht zal zij in overleg treden met opdrachtgever. De kosten worden doorberekend conform het voorstel. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Miranda Meijer, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Miranda Meijer zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om Miranda Meijer direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Miranda Meijer daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Kosten en schade hieruit voortvloeiend komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Bij het starten van een traject wordt gestart met een intake waarbij in overleg bepaalt wordt welk traject er afgenomen wordt.
 • Een traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en Miranda Meijer.
 1. Coachingsovereenkomst
 2. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaat met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Miranda Meijer, waarmee toestemming wordt gegeven voor begeleiding van het kind.
 3. De opdrachtgevende ouder is verantwoordelijk voor de overdracht van de voortgang aan de andere ouder. Hiervoor is Miranda Meijer op geen enkele manier aansprakelijk.

 1. Bedenktijd koop op afstand consument[DR1] 
 2. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet via een het internet, fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geeft de consument als opdrachtgever de mogelijkheid om de gegeven opdracht na 14 dagen van het sluiten van de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te annuleren en geldt uitsluitend voor consumenten. Bij een overeenkomst tot het kopen van een product gaat de herroepingstermijn lopen vanaf de dag na het ontvangen van het product. Bij een overeenkomst tot het verrichten van een coaching gaat de herroepingstermijn lopen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Een consument kan een beroep op het herroepingsrecht doen door een email te sturen naar info@miranda-meijer.nl. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging. Ook kan het modelformulier worden gebruikt die is toegezondenen die op de website is geplaatst.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag op de herroeping, zendt de consument het product terug of overhandigt zij dit aan Miranda Meijer.
 5. De consument zendt het product dan terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Miranda Meijer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 8. Miranda Meijer vergoedt het bedrag wat voor het product/ de dienst is betaald en eventuele leveringskosten door Miranda Meijer in rekening gebracht voor het product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Miranda Meijer mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 9. Miranda Meijer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij consument instemt met een andere methode.
 10. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft zij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 11. Het herroepingsrecht geldt niet wanneer een consument heeft ingestemd met het volledig leveren van een dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand hebt gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden om het herroepingsrecht uit te sluiten:
  1. De consument moet instemmen om de levering van de dienst plaats te laten vinden binnen de bedenktijd.
  1. De consument moet verklaren afstand te doen van haar herroepingsrecht.
  1. De dienst moet daadwerkelijk volledig geleverd zijn
 12. Gaat het om een langere dienstverlening dan zal aan de consument worden gevraagd om de dienst al direct binnen de bedenktijd te leveren. Wordt de overeenkomst dan herroepen dan zal het bedrag naar rato worden terugbetaald.
 • Annulering/ verzetten afspraak consument
 • Het is geen enkel probleem een afspraak te verzetten. Miranda Meijer stelt het op prijs dit tenminste een dag van tevoren te doen, zodat zij geen kosten in rekening behoeft te brengen. Dit is een redelijke vergoeding zoals is bepaald in 7:400 t/m 7:413 Burgerlijk Wetboek.
 • Mocht er een traject zijn gestart, dan ben is een consument gerechtigd dit traject tussentijds te beëindigen. Aan Miranda Meijer komt wel een redelijke vergoeding toe, zoals is bepaald in 7:400 t/m 7:413 Burgerlijk Wetboek.
 • Miranda Meijer behoudt zich het recht voor een afspraak te verzetten, zonder schadeplichtig te zijn, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst, hiervan is bijvoorbeeld sprake van ziekte.
 • Voor het afnemen van een cursus, training dan wel workshop kunnen nadere regels worden gesteld over het aantal minimum en maximum aantal deelnemers en het in rekening brengen van kosten als gevolg van annulering binnen een bepaalde tijd. Dit zal uitdrukkelijk worden vermeld.

 • Annulering/ verzetten afspraak zakelijke opdrachtgever
 • Met betrekking tot annulering van een coaching aan of binnen een zakelijke opdrachtgever, niet zijnde consument, zal het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
 • Het is wel mogelijk de coaching eenmalig door opdrachtgever tot twee weken van tevoren in overleg met Miranda Meijer te verplaatsen.
 • Miranda Meijer behoudt zich het recht voor een afspraak te verzetten, zonder schadeplichtig te zijn, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst, hiervan is bijvoorbeeld sprake van ziekte.
 • Tussentijdse opzegging
 • Miranda Meijer is gerechtigd een eventuele opdracht tussentijds op te zeggen, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn, zonder schadeplichtig te zijn, tenzij in strijd met enig dwingend(consumenten)rechtelijke bepaling.
 1. Betalingsvoorwaarden
 2. De tarieven voor de trajecten staan vermeld op Miranda-Meijer.nl en zijn opgenomen in de overeenkomst of op te vragen bij Miranda Meijer.
 3. Alle bedragen worden voor consumenten inclusief 21% BTW vermeld. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na facturering.
 4. Wanneer er niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Miranda Meijer gerechtigd verdere begeleiding/ coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Aan zakelijke opdrachtgevers komt geen recht op opschorting of verrekening toe.
 6. Miranda Meijer is ten overstaan van consumenten gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving.
 7. Indien Miranda Meijer met de opdrachtgever, niet zijnde een consument, een vaste prijs overeenkomt, dan is zij te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging een jaarlijkse verhoging, de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, CAO wijzigingen, rechtspraak of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen lonen et cetera, verhogingen door leveranciers of op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. De artikelen omtrent prijsverhoging zijn niet van toepassing als zij in strijd zijn met enig dwingend(consument)rechtelijke bepaling.
 9. Vertrouwelijkheid en privacy
 10. Miranda Meijer zal vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig met (persoons)gegevens en documenten om te gaan. Miranda Meijer vindt het belangrijk dat privacy gewaarborgd blijft en treft hier passende maatregelen voor. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking zou bestaan. Als opdrachtgever is het niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten opgesteld dan wel toegezonden door Miranda Meijer met anderen te delen. De beschreven geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.
 11. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s), indien het kind de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.
  Voor overleg met derden in belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s), indien het kind de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 12. Aansprakelijkheid
 13. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
 14. Verrichte werkzaamheden door Miranda Meijer zullen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 15. Miranda Meijer is uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
 16. De aansprakelijkheid is beperkt tot direct schade als gevolg hiervan.
 17. De aansprakelijkheid van Miranda Meijer is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal het factuurbedrag, van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden/ het bedrag van een dag werk bij betaling van een vast bedrag per maand door opdrachtgever, althans enkel tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 18. De aansprakelijkheid van Miranda Meijer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 19. Miranda Meijer niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen geleden verliezen, gederfde winst en gemiste besparingen.
 20. Miranda Meijer is tegenover zakelijke opdrachtgevers niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is in ieder geval uitgesloten.
 21. Opdrachtgever vrijwaart Miranda Meijer tegen alle aanspraken van derden, de door Miranda Meijer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Miranda Meijer ten behoeve van opdrachtgever.
 22. In geval van overmacht is Miranda Meijer gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.
 23. Bij overmacht is de tekortkoming niet te wijten aan schuld en komt niet voor rekening van Miranda Meijer volgens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen.
 24. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Miranda Meijer geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval epidemieën, arbeidsongeschiktheid, ziekte brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen, en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding.
 25. De uiteengezette bepalingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend (consumenten) recht of er sprake is van opzet of grove schuld.
 26. Intellectueel eigendom
 27. Miranda Meijer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De gegevens mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.
 28. Klachten, verval en verjaring
 29. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dan dient de klacht binnen bekwame tijd, maximaal 2 maanden, nadat opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, per email met redenen omkleed kenbaar te worden gemaakt bij Miranda Meijer.
 30. Als opdrachtgever een klacht bij Miranda Meijer indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heeft zij daarvoor meer tijd nodig, dan laat Miranda Meijer binnen 14 dagen weten wanneer opdrachtgever een antwoord kan verwachten.
 31. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Miranda Meijer zo goed mogelijk uitvoering geven aan een onderling vastgestelde oplossing.
 32. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de opschorting voor een consument gerechtvaardigd is.
 33. Ook is het mogelijk om klachten met betrekking tot de webwinkel aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 34. Behoudens de toepasselijkheid van dwingend voorgeschreven consumentenrecht vervalt elk vorderingsrecht inzake aansprakelijkheid van Miranda Meijer in ieder geval binnen 2 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of beëindiging is geëindigd. Daarbij dient de opdrachtgever wel binnen bekwame tijd te hebben geklaagd.

 Behoudens de toepasselijkheid van dwingend voorgeschreven consumentenrecht vervalt iedere rechtsvordering en is niet ontvankelijk, indien na tijdig te hebben geklaagd, de betreffende vordering binnen 2 jaar na de betreffende klacht niet in rechte wordt afgedwongen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen
 2. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform de NfM Regelement, te beslechten. Een consument kan hiertoe niet worden verplicht.
 4. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.miranda-meijer.nl.
 6. Miranda Meijer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Miranda Meijer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen. Tussen kennisgeving en inwerkingtreding zit een maand. Indien opdrachtgever een consument is, heeft zij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden en voor haar nadelig zijn.